يکشنبه, 26 آذر 1396

پروژه‌هاي عمراني سال 93


جدولكاري حاشيه ميدان انقلاب   100 متر  
 جدولكاري بلوار هواشناسي  70متر  
 جدولكاري بلوار مدرس  700 متر  
   780 متر  اجراي جدولكاري در جاده سياسرد
 جدولكاري ميدان نبوت  130 متر  
 جدولكاري تربيت بدني  145 متر  
 جدولكاري خيابان فرخي  45 متر  
 جدولكاري پارك 72 هزار متري  130 متر  
 جدولكاري كوي امام ـ خيابان حكمت    
 جدولكاري پارك ملت    
 جدولكاري كمربندي شهيدرجائي  200 متر  
 جدولكاري بلواربوعلي  120 متر  
 اجراي جدول ساخته پارك محله اي    
 اجراي جدول ساخته محله فاطميه فاز4 ـ آپارتمانهاي مسكن و شهرسازي    
 اجراي جدول ساخته پارك گردشگر    
 اجراي جدول ساخته محله صادقيه  500 متر  
 اجراي جدول ساخته ترمينال مسافربري    
 اجراي جدول ساخته روبروي آپارتمانهاي طلاب    
 اجراي جدول ساخته دامنه كوه سياسرد    


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8