پنج‌شنبه, 2 آذر 1396

بازديدكننده محترم تمامي نرخهاي كرايه تاكسيها به ميزان 500 ريال افزايش داشته است.

  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  پل بوعلي
  نرخ  کرایه :  
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان امام حسين
   مقصد :  سنگ سلف
  نرخ  کرایه :  3000ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  شهرداري
  نرخ  کرایه :  2500 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  بسيج
  نرخ  کرایه :  2500 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  ميدان عبادت
  نرخ  کرایه :  3000 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  هواشناسي
  نرخ  کرایه :  3000 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  تامين اجتماعي
  نرخ  کرایه :  3000 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  فرهنگسرا
  نرخ  کرایه :  3000 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  دبيرستان امام علي
  نرخ  کرایه :  3000 ریال
    
  جستجوی نرخ کرایه تاکسی
   مبدا :  ميدان شهيد ناغاني
   مقصد :  ميدان آزادي
  نرخ  کرایه :  4000 ریال
    
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8